مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنماها


راهنماهای آموزشی

راهنماهای آموزشی بصورت PDF راهنماهای آموزشی بصورت HTML Up to Date Up to Date Web of science Web of science Clinical Key Clinical Key Science Direct Science Direct Google Scholar Google Scholar Researcher ID Researcher ID ORCID ORCID H-Index H-Index DOAJ DOAJ SCOPUS SCOPUS راهنمای ثبت پایان نامه  راهنمای ثبت پایان نامه راهنمای پروفایل علم سنجی راهنمای پروفایل علم سنجی 

راهنماهای آموزشی PDF

راهنمای های آموزشی  lمنابع بصورت PDF Up to Date Web of Science.pdf ScienceDirect.pdf Clinical-key.pdf Researcher-ID.pdf Googlescholer.pdf ORCID.pdf  H-Index.pdf SCOPUS.pdf DOAJ.pdf راهنمای پروفایل علم سنجی.pdf راهنمای ثبت پایان نامه.pdf  Researchergate.pdf ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس  

راهنمای آموزشی منابع HTML

راهنماهای آموزشی منابع بصورت HTML Up to Date Web of science Clinical Key Science Direct Google Scholar Researcher ID ORCID H-Index DOAJ SCOPUS راهنمای ثبت پایان نامه راهنمای پروفایل علم سنجی   

راهنمای دسترسی راه دور از طرق VPN

فرآیند دسترسی راه دور از طریق  VPN  امکان استفاده از پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی در خارج از دانشگاه از طریق سرویس VPN server جهت اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک امکان‌پذیر شد. تکمیل فرم درخواست ...

راهنمای Clinical Key

                                                    کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک                               ...

راهنمای Science Direct

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک                                           معرفی  پایگاه:   شرکت Elsevier در سال 1570 شروع به کار کرد. می توان گفت که  Elsevier ...

راهنمای ثبت نام Google Scholar

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک                                                          معرفی Google Scholar گوکل اسکولار متعلق به شرکت گوگل است و ...

راهنمای اخذ شناسه Reseaercher ID

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک                                                                             ...

معرفی H - INDEX

معرفی: H-INDEX از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2005 ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮرج ﻫﯿﺮش در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮون داد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ. اچ اﯾﻨﺪﮐﺲ ...

معرفی ORCID

معرفی ORCID شناسه ارکید در واقع یک کد 16 رقمی و انحصاری برای هرنویسنده می باشد. این شناسه برای هر فرد منحصر بفرد و دایمی است. ارکید ابداع شده است تا ابهامات مربوط به نامهای مختلف یک نویسنده را برطرف کند ...

معرفی DOAJ

معرفی پایگاه DOAJ: Directory of Open Access Journals راهنمای مجلات دسترسی آزادDOAJ    پایگاهی  علمی شامل اطلاعات و پیوند دسترسی رایگان به مجلات علمی است که دسترسی به آنها رایگان و بدون محدودیت است. پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در ...

راهنمای آموزشی SCOPUS

معرفی:  Scopusاز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭼﮑﯿﺪه و اﺳﺘﻨﺎدی و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻤﻮدارﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻖ را دارد.Scopus  ﺣﺪود 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد از 5000 ﻧﺎﺷﺮ از ﺳﺎل 1960 ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ...

راهنمای ساخت پروفایل علم سنجی

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﯽ داﻧﺶ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ روش ﮐﻤﯽ، دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮑﺮی را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ...

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس دسته : علم سنجی و آموزشی به کمک Scopus ID میتوان بین مقالات چاپ شده به وسیله افراد با نام های مشابه تمایز ایجاد کرد. علاوه بر این برای اینکه پروفایل شما به عنوان نویسنده ...

دسترسی به ۲۰ صفحه اول پایان نامه های دارای فایل الکترونیکی

دسترسی به نسخه دیجیتال پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی پزشکی اراک متقاضیان می‌توانند از طریق آدر س های ذیل 20 صفحه اول پایان نامه های  دارای فایل الکترونیکی این دانشگاه را مشاهده نمایند: لینک کتابخانه مرکزی : https://centlib.arakmu.ac.ir/fa جستجوی منابع کتابخانه: ...