راهنمای آموزشی منابع HTML

تعداد بازدید:۳۶۶۲

از این طریق کتابخانه الکترونیک دانشگاه درصدد تهیه راهنماهای شیوه جستجو و معرفی منابع الکترونیکی و شیوه ساخت پروفایل برای پژوهشگران می باشد. 

کلید واژه ها: راهنماها شیوه جستجو منابع الکترونیکی ساخت پروفایل