معرفی DOAJ

تعداد بازدید:۱۲۲۰۶

معرفی پایگاه DOAJ: Directory of Open Access Journals

راهنمای مجلات دسترسی آزادDOAJ    پایگاهی  علمی شامل اطلاعات و پیوند دسترسی رایگان به مجلات علمی است که دسترسی به آنها رایگان و بدون محدودیت است.

پایگاه  DOAJ از طریق آدرس www.doaj.org قابل دسترسی است و محققان در آن می توانند به تعداد زیادی از مجلات الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. 

DOAJ، پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان:

نمایه سازی یک هدف فراگیر و آرزویی غایی برای همه مجلات شده است. نکته اینجاست که در میان همه انواع نمایه سازها که به سه سطح کلی تقسیم میشوند، آنچه بیش از همه اهمیت داده میشود، نمایه شدن در یکی از دو سایت ISI و PubMedاست. اما آیا این همه واقعیت است؟ آیا نمایه سازهای دیگر اهمیتی ندارند؟ آیا باید آنها را فراموش نمود؟ نوشتار ذیل به بررسی یکی از نمایه سازهای به ظاهر کم اهمیت ولی ارزشمند میپردازد.

Directory of Open Access Journals یکی از پایگاه های بین‌المللی جهت نمایه‌سازی مجلات رایگان (Open Access)  می باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند.  DOAJ تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‌دهد. مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‌باشند. در DOAJ مقالات به روز شده نمایش می‌یابند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می‌شوند. مزیت اینکار اطلاع از مجلات فعال و با دسترسی رایگان است.

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی سایت:  

در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ  ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻻﻧﺪ/ ﮐﭙﻨﻬﺎگ" ، در ﺳﺎل 2003، اﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد در ﺳﺎل 2003 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻧﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز3 و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪ راه اﻧﺪازی و اﯾﺠﺎد ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه در ﻣﺎه ﻣﺎه ﻣﯽ 2003 ﺑﺎ 300 ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﺎ  ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل 2013 ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻻﻧﺪ4  ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ DOAJ از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد:

DOAJ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد، ﻣﺠﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ". راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻗﺮار داده و در اداﻣﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ: در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮداﭘﺴﺖ از دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد آﻣﺪه اﺳﺖ:"ﺣﻖ دادن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﭙﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﭼﺎپ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت"؛ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﺠﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در DOAJ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

  ویژگی های پایگاهDOAJ  :

 •    تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند.
 •  پایگاه مذکور پایگاهی جامع بوده و تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد.
 • پایگاه DOAJ  دارای ساختاری ساده بوده و دسترسی به متن مقالات آن بسیار راحت است.
 •  همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویکرد، مزیت آشکاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد.
 • یکی از نقاط قوت راهنمای مجلات دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجلات را به تمام زبانها در بردارد و اکنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است. این عناوین در پایگاه، گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در DOAJ:

ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ژورﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻣﺠﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژورﻧﺎل ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ژورﻧﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎره ISSN داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

امکان جستجو:

  در صفحه اول سایت امکان جستجو در دو سطح ژورنال یا مقاله فراهم است، که می توان یکی یا هر دو را فعال کرد. برای جستجوی ساده عبارت مورد نظر را در کادر وارد کرده و کلید enter کیبورد را فشار دهید. در جستجوی پیشرفته می توان از عملکردهای منطقی “AND و OR” برای افزایش دقت جستجو استفاده نمود که خود بر اساس آیتم‌های متنوعی قابلیت تفکیک دارند. بعد از تعیین شرایط مورد نظر، روی گزینه search در صفحه کلیک نمائید تا فهرست مطالب مرتبط نمایش داده شود.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ:

 • ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ واژﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻟﯿﻦ   AND, OR, NOT)ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ( ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ کنید.
 • ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت )ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را داﺧﻞ ﮐﻮﺗﯿﺸﻦ    ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻘﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. ﻣﺜﺎل: "Optic nerve"
 • از ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره در اﺑﺘﺪا و ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎ ی واژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﻘﺎت آن ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ را در ﺑﺮ دارﻧﺪرا ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ. ﻣﺜﺎل *ophthlmo ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ophthalmology و ophthalmic
 • ﻗﺮار دادن ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻗﺒﻞ از واژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻣﻌﺎدل ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﻮﻟﯽ NOT ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﺜﺎل: albert –einstein
 • ﻗرار دادن ﻋﻼﻣت ﺑ ﻋﻼوه ، ﻗﺑل از واژه ﻣورد ﺟﺳﺗﺟو ﻣﻌﺎدل ﻋﻣﻠﮕر ﺑوﻟﯽ AND ﻋﻣل ﺧواهد ﮐرد.
 •  ﻣﺛﺎل:  albert -physics +Einstein   ﻗرار دادن ﻋﻼﻣت ~ ﺑﻌد از واژه ﻣورد ﺟﺳﺗﺟو ﻣﻣﮑن اﺳت به ﯾﺎﻓﺗن آن واژه ﺑﺎ اﻣﻼهای ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻣﮏ ﮐﻧد. ﻣﺛﺎل :  ~einsten

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ مجله ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:

ﻋﻨﻮان ژورﻧﺎل ؛ ﻣﻮﺿﻮع ؛ ﻧﺎﺷﺮ ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ؛ هزﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎل ؛ ﺷﺮوع اﻧﺘﺸﺎر ژورﻧﺎل ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ؛ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ؛ زﺑﺎن ژورﻧﺎل ؛ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ژورﻧﺎل ؛ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی ؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ژورﻧﺎل ﺑﻪ DOAJ ؛ ﻟﯿﻨﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ژورﻧﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ مقاله ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن؛ سال ﻧﺸﺮ؛ ﻋﻨﻮان ژورﻧﺎل و ﻣﺸﺨﺼﺎت ژورﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ: دوره، ﺷﻤﺎره و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ؛ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ژورﻧﺎل؛  واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی؛  ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ DOAJ؛  DOI ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﮕﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛  ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه ژورﻧﺎل؛  ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ﭼﮑﯿﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

امکان جستجو:

  در صفحه اول سایت امکان جستجو در دو سطح ژورنال یا مقاله فراهم است، که می توان یکی یا هر دو را فعال کرد.

جستجوی ساده:

برای جستجوی ساده عبارت مورد نظر را در کادر وارد کرده و کلید enter کیبورد را فشار دهید.

جستجوی پیشرفته:

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺑﺮگ Search از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺗﻤﺎﻣﯽ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا از ﻣﻨﻮی آﺑﺸﺎری ﮐﻨﺎر ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ رﮐﻮردﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻋﻨﻮان ، واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی، ﻣﻮﺿﻮع، ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ژورﻧﺎل، ﮐﺸﻮر، زﺑﺎن، ﻧﺎﺷﺮ، ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻨﻮان ژورﻧﺎل، ﻋﻨﺎوﯾﻦ دوره ای ژورﻧﺎل )در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ(، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ژورﻧﺎل، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی رﮐﻮردﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدد.

در جستجوی پیشرفته می توان از عملکردهای منطقی “AND و OR” برای افزایش دقت جستجو استفاده نمود که خود بر اساس آیتم‌های متنوعی قابلیت تفکیک دارند. بعد از تعیین شرایط مورد نظر، روی گزینه search در صفحه کلیک نمائید تا فهرست مطالب مرتبط نمایش داده شود.

همچنین ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رﮐﻮردﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی : ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط، ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ DOAJ ، ﻋﻨﻮان و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎله ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. اﮐﻨﻮن ﮐﻠﯿﺪ واژه و ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و ﮐﻠﯿﺪ Enter را ﺑﻔﺸﺎرﯾﺪ.

مشاهده موضوعی مجلات:  

  All journals    فهرست تمام مجلات در دسترس که بر اساس ترتیب الفبایی نام آنها مشاهده می‌شود.
New titles
 ژورنال ها بر اساس سال شروع و پایان و عنوان آنها فهرست گذاری می‌شوند.
By Subject  
 مجلات در این قسمت بر اساس رشته پژوهشی و علمی تفکیک شده اند (پزشکی، بیولوژی، علوم زیستی و ....) 
By Country  در این قسمت میتوان مجلات را بر اساس محل و سال نشرجستجو نمود.
 By License
و By Publication charges  مجلات بر اساس تجاری یا رایگان بودن قابل دسترسی می‌باشند.

 

 

کلید واژه ها: راهنمای DOAJ راهنماها

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱