راهنمای Science Direct

تعداد بازدید:۱۱۶۱۸

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

                                        

معرفی  پایگاه:  

شرکت Elsevier در سال 1570 شروع به کار کرد. می توان گفت که  Elsevier یک ناشر چند رسانه ای پیشرو می باشد که محصولات و خدمات علمی، فنی و پزشکی را در سراسر دنیا منتشر می کند و  Science Direct یک سرویس اطلاعاتی الکترونیکی می باشد که بیش از 4700  مجله علمی مربوط بهelsevier  و ناشران وابسته  و  27830کتاب را پوشش می دهد. پوشش موضوعی این مجموعه شامل تمامی رشته های علوم پایه، علوم کشاورزی و فنی ـ مهندسی، پزشکی و علوم اجتماعی است.

قابل ذکر است که دسترسی دانشگاه به Science Direct بر اساس Address IPها می باشد ودر محیط دانشگاه نیازی به وارد کردن name user  و  Password  ندارید و برای خارج از دانشگاه از طریق VPN که راهنمای نصب آن بصورت مفصل در سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال هست،  مگر اینکه مقاله مورد نظر شما در محدوده ذکر شده نباشد که در آن صورت امکان دسترسی وجود نخواهد داشت.

توجه داشته باشید که با انتخاب گزینه Register و عضویت در Science Direct می توانید یک پروفایل شخصی ایجاد کنید و از امکاناتی مانند ذخیره کردن جستجوها، ایجاد لیستی از نشریات مورد علاقه، سیستم آگاهی رسانی (Alerts )و ایجاد تاریخچه جستجو استفاده کنید.

)به کاربران توصیه می شود که حتما در این قسمت ثبت نام کنید(

توجه: عضویت در این قسمت، امکان استفاده از مقالاتی که نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارند را فراهم نمی کند.

دسترسی به پایگاه:

 1. کتابخانه الکترونیک دانشگاه به آدرس  https://arakmu.ac.ir/diglib/fa  بخش منابع الکترونیک
 2. سامانه منبع یاب  http://rsf.research.ac.ir  قسمت E-Journal

        آدرس پایگاه https://www.sciencedirect.com

روشهای دستیابی به منابع Science Direct  :

 1. Search یا جستجوی سریع: در صفحه اول این پایگاه، امکان جستجوی سریع فراهم است. در این قسمت کلمه یا عبارت جستجوی خود را وارد کنید. توجه داشته باشید که در اینجا، امکان محدود کردن جستجو در فیلدهای مختلف وجود ندارد. چنانچه بخواهید کلید واژهها الزاماً درکنار هم جستجو شوند، باید آنها را در گیومه و یا کروشه قرار دهید. برای مثال چنانچه دو کلمه vehicle وdepth را بدون قرار دادن در گیومه جستجو کنید، رکوردهای زیادی را برای شما بازیابی میکند و اگرهمان را به صورت "depth vehicle "وارد کنید جستجوی شما به رکوردهایی که این دو کلمه را در کنار هم دارند محدود میشود.
 2. Advanced Search یا جستجوی پیشرفته: با انتخاب گزینه Advanced Search در گوشه سمت راست صفحه، وارد صفحه جستجوی پیشرفته شوید. در این صفحه، میتوان یکی از گزینه های Images, works Reference, Books, Journals, All را انتخاب و به ترتیب در مجلات، کتابها، آثار مرجع و تصاویر جستجوی خود را انجام داد. با انتخاب هر گزینه، امکانات جستجو و فیلدهای جستجو متفاوت است. جستجوی پیشرفته، امکان جستجوی دقیقتری را فراهم و ریزش کاذب را به حداقل میرساند. ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را در ﮐﺎدر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ وارد ﻧﻤﻮده و ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت را در ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی ﺑﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻼت، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد، ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﻻﯾﺶ نمائید.
 3. جستجو میان منابع  Journals & Books : به طور خاص میتوان میان مجلات و کتاب ها جستجو کرد.
 4. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻼت، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد، ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﻻﯾﺶ نمائید.
 5. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ:  

 6. ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 7. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺸﺪار از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ؛ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 8. ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی: ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس تاریخ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 9.  ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد و ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ ﺑﺎز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 10. اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ: ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی Ref work, Mendeley ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧرم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 11. داﻧﻠﻮد ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ PDF
 12. حق دﺳﺘﺮﺳﯽ: ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﺘﺮاک ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد و ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ ﺑﺎز و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 13.  اﺻﻼح ﻓﯿﻠﺘﺮ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، ﻋﻨﻮان، ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد.
 14. ﻧﻤﺎش ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ روی ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﻣﺖ HTML ﻣﻘﺎﻟﻪ را اﻋﻢ از ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 15. روش های جستجو:

  آﮔﺎﻫﯽ از روش ﮐﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

  اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ.

  اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ اﻣﻼی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﮐﺎی ﻟﻐﺎت ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ.

  ﮐﻠﻤﺎت ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ را ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﻼﻣﺖ" " اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

  در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ/ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ/ اﻣﻼی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﻮﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﻋﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد)

    ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﻼﻣﺖ { } اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ دﻗﯿﻘﺎً آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻣﺖ وارد ﻧﻤﻮده اید.

  Wildcards

  ﻋﻼﻣﺖ* : ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره ﺷﻮد.

  علامت ؟ : ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻮال ﺷﻮد.

  گیت های منطقی:

AND  ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﻫﺮ دو واژه

OR ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو واژه 

AND NOT  ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

W/N ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﻦ دو واژه ﻣﺤﺪود، ﻣﺜﻼ 5/W ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻠﻤه ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.

 PRE/n: ﺟﺴﺘﺠﻮی دو واژه ای ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دوﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺜﻼً PRE/3 ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اول ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 3 ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه:

 1. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه
 3. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع
 4. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ
 5. ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﻮاع دﺳﺘﺮﺳﯽ
 6. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﻠﻪ:

درﺑﺎره ﻣﺠﻠﻪ 

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻣﻨﻪ، ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ....

 1. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﮏ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.
 2. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻼت در دﺳﺖ ﭼﺎپ
 3. مقاﻻت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 4. ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد اﺷﺘﺮاک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ/ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد/ آرﺷﯿﻮ ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﮑﯿﺪه/ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﺑﺎ Refworks  ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﻨﺎدی ﺧﺎص
 6. داﻧﻠﻮد ﻓﺮﻣﺖ PDF
 7. درﯾﺎﻓﺖ  Alert و RSS 
 8. درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺸﺪار ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ
 9. درﯾﺎﻓﺖ RSS در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ، درﯾﺎﻓﺖ RSS در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
 10. ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﻣﺖ HTML ﻣﻘﺎﻟﻪ را اﻋﻢ از ﭼﮑﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
 11. ارﺳﺎل آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

صفحه اصلی کتاب:

 1. اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻋﻨﻮان/ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن/ و ....

2. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺘﺎب: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط دارد.

 3. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﮐﺘﺎب: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب

خواندن یک مقاله:

-  ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺮور از روی ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ

2- اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺪاول، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺤﺚ و ...

3- ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﺮف ﺳﺎﯾﻨﺲ داﯾﺮﮐﺖ

4- ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻨﺎد داده اﻧﺪ.

5- ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

6- ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻮآوراﻧﻪ

7- اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار داﻧﻠﻮد در ﻓﺮﻣﺖ PDF ﻣﻘﺎﻟﻪ

8- اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ Mendelay

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎری ) ﻫﺸﺪار(

 1. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر دارﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Sign in ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. در صورت نداشتن نام کاربری و رمز با کلیک creat an account  کابری جدید درست نمائید.

 1.  اﮔﺮ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ Remember me ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮردﺗﺎن را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 2. اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮرﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ username or password Forgotten ﮐﻠﯿﮏ و آدرس Email  خود را ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ؛ وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

*****تبصره مهم: نام کاربری و رمز منبع Science Direct  در منابع دیگر مثل Scopus, Mendeley, Reaxys, Embase نیز قابل استفاده است.

 1.  ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ، ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد:
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎری
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺴﻮرد
 • روزآﻣﺪ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺨﺼﯽ
 • در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ: ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی Not Register ﮐﻠﯿﮏ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎری (ﻫﺸﺪار):  در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺠﻼت را اﻧﺘﺨﺎب و آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ذﺧﯿﺮه و ﺣﺬف ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

 

تبصره مهم: به منابع آزاد نیز در این منبع امکان دسترسی هست.


 

نشانی: اراک - میدان بسیج - مجتمع پیامبر اعظم (ص)- ساختمان معاونت تحقیقات - طبقه اول - کتابخانه مرکزی

 پست الکترونیکی:diglib@arakmu.ac.ir

 تلفن:     34173386 - 086

 دورنگار:  34173639  - 086

  کد پستی: 38481-7-6941

کلید واژه ها: راهنمای Science Direct راهنماها

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸