مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمای ثبت ایرانداک


راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک ورود به سایت از طریق:  1- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه https://arakmu.ac.ir/lib/fa 2- آدرس مستقیم سایت :  https://thesis.irandoc.ac.ir  ***** تبصره مهم:  داشتن ایمیل فعال و فایل نهایی word  و PDF پایان نامه ضروری است. مرحله اول نام نویسی:  ...