مطالب مرتبط با کلید واژه

راهنمای SCOPUS


راهنمای آموزشی SCOPUS

معرفی:  Scopusاز ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭼﮑﯿﺪه و اﺳﺘﻨﺎدی و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﻧﻤﻮدارﺳﺎزی ﺗﺤﻘﯿﻖ را دارد.Scopus  ﺣﺪود 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﮐﻮرد از 5000 ﻧﺎﺷﺮ از ﺳﺎل 1960 ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ...