مطالب مرتبط با کلید واژه

پرسنل کتابخانه


مدیریت

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

کتابدار دیجیتال

 مسئول کتابخانه دیجیتال مریم الهیان  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایمیل: mrymalhyan79@gmail.com  تلفن: 08633838374    نمابر: 08634173639