نظرسنجی از کتابخانه دیجیتال

نظرسنجی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • مقطع تحصیلی*
  هئیت علمی
  دستیاری
  دانشجو
  سایر
  3
 • میزان رضایت از اطلاعات صفحه کتابخانه الکترونیک*
  عالی
  خوب
  ضعیف
  4
 • میزان رضایت از پاسخگویی کتابدار دیجیتال*
  عالی
  خوب
  ضعیف
  5
 • میزان اثربخشی فایل های آموزشی در صفحه کتابخانه الکترونیک*
  عالی
  خوب
  ضعیف
  6
 • میزان سهولت استفاده از راهنما های نصب VPN برای استفاده خارج از دانشگاه*
  عالی
  خوب
  ضعیف
  7
 • برای جستجوی منابع اطلاعاتی از کدام پایگاه های اطلاعاتی زیر بیشترین استفاده را می کنید؟*
  8
 • چنانچه پیشنهاد ،نظر یا انتقادی دارید ذکر نمایید.*
  9