خط مشی کتابخانه دیجیتال

تعداد بازدید:۲۴۶۷

مقدمه:

اکنون که زمان رشد سریع اطلاعات انتشار یافته است واین حجم اطلاعات نیازمند به مدیریت است.خط مشی اصلی کتابخانه های دیجیتال به منظور فراهم نمودن دسترسی کاربران به اطلاعات در کمترین زمان و در هر مکان و تبادل اطلاعات می باشد. لذا لازمه مدیریت منابع الکترونیکی و تلاش هر کتابخانه با توجه به اهداف سازمان اصلی برای رسیدن به این خط مشی می باشد.

تعریف:

کتابخانه دیجیتال کتابخانه ای است شبیه دیگر کتابخانه ها حاوی مجموعه های چاپی و نوشتاری، با این تفاوت که منابع آن به صورت دیجیتالی و برای دستیابی در محیط شبکه ای ذخیره میشود تا کاربران بتوانند در هر زمان و مکان نیز آنها را بررسی و ارزیابی کنند (اکبری، 1381 ،ص12؛ کوالئیان، 1383 ،ص135؛ کاند و کلیولند،1313 ،ص88؛ مطلبی، همان؛ مطلبی و دیگران، 1381 ،ص18؛ بهرامی، 1313 ،ص51)

پایگاه اطلاعاتی مجموعه ای است از دادههای ذخیره شده به صورت مجتمع و مبتنی بر یک ساختار، و تعریف شده به طور صوری با استفاده از یک زبان خاص برنامه نویسی، با حداقل افزونگی، تحت کنترل متمرکز و مورد استفاده یک یا چند کاربر به طور اشتراکی و همزمان (دیانی و داورپناه، 1381 ،ص17 .) به عبارت ساده تر، پایگاه طلاعاتی مجموعه ای است از داده های خام که به شکل اطلاعات به طور منظم طبقه بندی و نگهداری میشود و در هر زمان امکان دسترسی به آنها وجود دارد (نوه ابراهیم، 1372 ،ص21؛ جاکوب و همکاران، 1381 ، ص311)

خط مشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اراک:

که این کتابخانه با توجه عصر اطلاعات حاضر باید تغییرات لازم را در برنامه مجموعه سازی خود ایجاد نماید. که با اتکا به مدیریت ، نیروی انسانی کتابخانه و مدیریت سازمان روند پیشرفت و تحول از طریق گردآوری منابع الکترونیکی طی و ایجاد امکان دسترسی کاربران به این منابع فراهم شود و با اتکای بر این خط مشی نسبت به اصلاح  و  برنامه ریزی خدمات الکترونیکی  کتابخانه اقدام گردد.

با توجه به این تغییر و تحول کتابخانه سنتی به کتابخانه دیجیتال ، پشتیبانی سازمان مرکزی برای این توسعه و ارتقاء، بازبینی امکانات موجود و منابع لازم و واجب می باشد.

اهداف:

اهداف کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اراک برای رسیدن به این خط مشی و مدیریت منابع الکترونیکی عبارت است:

 1. توسعه استفاده ازمنابع الکترونیکی
 2. ارتقاء سهولت استفاده از منابع الکترونیک
 3. سرعت در دسترسی نامحدود زمانی و مکانی
 4. جایگزینی سیاست دسترسی به جای حفظ و نگهداری منابع
 5. توسعه منابع الکترونیکی به منظور صرفه جویی در فضا و هزینه های مالی
 6. تبلیغ و معرفی منابع الکترونیکی جدید
 7. افزایش میزان استفاده از منابع
 8. الزام در آموزش کاربران

عملکرد و ماموریت:

عملکردکتابخانه دیجیتال این دانشگاه برای پیروی از خط مشی و رسیدن به اهداف فوق عبارت است:

 1. برگزاری کارگاه های آموزشی منابع الکترونیک در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه
 2. ساخت و تجهیز سالن آموزشی منابع الکترونیک
 3. اطلاع رسانی پایگاه ها و منابع از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه، نامه اداری، ایمیل، پوستر و بنر
 4. اطلاع رسانی از امکان استفاده از منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشگاه از طریق VPN

کاربران کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اراک:

 1. اعضای هیات علمی و اساتید مدعو
 2. تمامی دانشجویان دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی، دانشجویان مهمان و انتقالی
 3. کارکنان دانشگاه 

روش استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اراک:

 1. مراجعه به وب سایت کتابخانه الکترونیک در محیط دانشگاه
 2. مراجعه مستقیم به منابع تحت پوشش کتابخانه الکترونیک در محیط دانشگاه
 3. مراجعه حضوری به سایت کتابخانه دیجیتال و کتابخانه مرکزی
 4. استفاده از VPN دانشگاه در خارج از محیط دانشگاه
 5. متقاضیان خارج از سازمان با معرفی و فقط با حضور در سایت کتابخانه دیجیتال

توجه: هزینه ای بابت استفاده از VPN و منابع دریافت نمی شود.

ساعت استفاده از کتابخانه دیجیتال:

استفاده از کتابخانه دیجیتال در تمامی ساعات و روزهای هفته میسر است.

 

کلید واژه ها: منابع الکترونیک خط مشی کتابخانه الکترونیک

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۴۰۱