مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع الکترونیک


خط مشی کتابخانه دیجیتال

مقدمه: اکنون که زمان رشد سریع اطلاعات انتشار یافته است واین حجم اطلاعات نیازمند به مدیریت است.خط مشی اصلی کتابخانه های دیجیتال به منظور فراهم نمودن دسترسی کاربران به اطلاعات در کمترین زمان و در هر مکان و تبادل اطلاعات ...