کارکنان

تعداد بازدید:۴۸

آزاده مرادی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مدیر داخلی کتابخانه مرکزی 

مسئول کتابخانه دیجیتال

آدرس ایمیل :    azadehmoradi48@gmail.com

 تلفن 34173386 - 086    داخلی 323

بخش فنی:

کیمیا قوامی نژاد -  کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول و کارشناس فهرستنویسی و رده بندی

آدرس ایمیل :  kghavami18@gmail.com

داخلی 304
معصومه نقوی - کاردان  امور فرهنگی

 مسئول ورود اطلاعات و آماده سازی منابع، کارشناس فهرستنویسی و رده بندی

ایمیل:   maralnikan@gmail.com  

 تلفن 34173386 - 086  داخلی 323

بخش امانت:

سارا ساوه ای - کارشناس ارشد جامعه شناسی
کتابدار میز امانت

ایمیل:  rsaveh32@gmail.com

سحر نادی - کارشناس مدیریت

ایمیل:  saharnadi4@gmail.com 

داخلی 304

بخش مرجع و نشریات :

کیمیا قوامی نژاد - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول بخش، نشریات، پایان نامه ها 

آدرس ایمیل :   kghavami18@gmail.com

داخلی 304

کارشناس علم سنجی:

مریم الهیان - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

ایمیل:  mrymalhyan79@gmail.com

داخلی 300

کلید واژه ها: کارکنان پرسنل کتابخانه