راهنمای ثبت پایان نامه در سامانه ایرانداک

تعداد بازدید:۳۳۰۳۳۰

راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک

ورود به سایت از طریق:  1- سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه https://arakmu.ac.ir/lib/fa

2- آدرس مستقیم سایت :  https://thesis.irandoc.ac.ir 

***** تبصره مهم:  داشتن ایمیل فعال و فایل نهایی word  و PDF پایان نامه ضروری است.


مرحله اول نام نویسی: 

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اوﻟﯿﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺬرواژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد، وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

****تبصره مهم:  در صورت امکان برای گذرواژه کد ملی خود را انتخاب نمائید.

 

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ، اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را درﺳﺖ وارد ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﺪاک را ﺗﯿﮏ دار ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ دوﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از راه ﮐﺎرﺑﺮﮔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت" ﺑﻪ آدرس  https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest  اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.

مرحله دوم تائید نام نویسی:

ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ اوﻟﯿﻪ، اﯾﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ         Spam ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ، وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

روی ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.

مرحله سوم ورود به سامانه ثبت پایان نامه :

ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ، اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺬرواژه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد، را وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 

مراحل ثبت اطلاعات:

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ مرحله اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

اطلاعات شخصی و تحصیلی :

اﺑﺘﺪا ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ازاﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق، اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ، از راه ﮐﺎرﺑﺮﮔﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت" ﺑﻪ آدرس https://sabt.irandoc.ac.ir/Home/ReformRequest

اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ.

ورود اطلاعات پایان نامه :

از طریق فایل Word کپی اطلاعات درخواستی امکان پذیر است.

***** تبصره دو مهم: سال تاریخ دفاع پایان نامه با تاریخ صفحه عنوان مطابقت داشته باشد.

مثال: تاریخ دفاع 1396 داخل پایان نامه صفحه عنوان سال تحصیلی: 1396 باشد.

  1. ورود محتوا پایان نامه:

ﻧﮑﺘﻪ مهم: در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ، ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪواژه را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﻠﯿﺪ اﻓﺰودن ﮐﻠﯿﺪواژه را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

بررسی پایانی:

دریافت کد رهگیری:

فرآیند تائید اطلاعات : 

 

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی، ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﺪاک ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﺪاک ﺣﺪاﻗﻞ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن، اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه، ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﺪاک ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺪرک (ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ)، ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ویرایش اطلاعات

اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ و اﯾﻤﯿﻞ( ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ، ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺷﺪه و ﮔﺰﯾﻨﻪ وﯾﺮاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ، ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺪاک ﺑﻪ بخش کتابخانه مرکزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎئید.

نشانی: اراک - میدان بسیج - مجتمع پیامبر اعظم (ص)- ساختمان معاونت تحقیقات - طبقه اول - کتابخانه مرکزی

 پست الکترونیکی:diglib@arakmu.ac.ir

 تلفن:     34173386 - 086

 دورنگار:  34173639  - 086

 کد پستی: 38481-7-6941

کلید واژه ها: پایان نامه ها راهنمای ثبت ایرانداک راهنماها

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸